Пулинська громада

Житомирська область, Житомирський район

Охорона здоров'я

Конкурсна пропозиція щодо розвитку Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пулинської селищної ради кандидата на посаду директора Лісіцького Романа Валентиновича 

Протокол №3 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора КНП «ЦПМСД» Пулинської селищної ради

Протокал № 2 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «ЦПМСД» Пулинської селищної ради

Протокол  №1

 

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «ЦПМСД» Пулинської селищної ради

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «ЦПМСД» Пулинської селищної ради

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пулинської селищної ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету від 27.05.2021 року №132 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги» Пулинської селищної ради, затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Пулинської селищної ради, оголошення про початок формування конкурсної комісії», рішення виконавчого комітету  від 24.06.2021 року №149 « Про утворення  та затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «ЦПМСД» Пулинської селищної ради

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пулинської  селищної ради

Скорочена найменування українською мовою: КНП « ЦПМСД» Пулинської селищної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 12001, вул.Шевченка, 95 смт Пулини Житомирської області.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21Загальна медична практика.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пулинської селищної ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним неприбутковим підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Основною метою є створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пулинської селищної ради затверджено рішенням сесії селищної ради від 15.04.2021 року №351 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням): 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Пулинської селищної ради на 2021 рік складають:
-кошти державного та місцевого бюджетів;

-власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду  майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг). В т.ч. платні послуги (згідно чинного законодавства) не більше 20% від кошторису підприємства;

- цільові кошти;

- кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

-кредити банків;

- надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

-інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:  з 01 липня 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 30 липня 2021 року, 17.00 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 12001, Житомирська область, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104 (каб. №212).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел.0971028579, otg.puliny@ukr.netтема: (Конкурс на посаду керівника закладу охорони здоров’я Пулинської селищної ради).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:
1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7)  конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11)  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

Вимоги до претендента: 

вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

Стаж роботи на керівних посадах: для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки первинну медичну допомогу, - не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

  конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:
  план реформування закладу протягом одного року;
  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
• пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-2019-%D0%BF#n28. 

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

02 серпня 2021 року о 15.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допуску претендентів до конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: депутатська кімнатаПулинської селищної ради. 12001, Житомирська область, смт. Пулини, вул. Шевченка, 104.

ДОДАТКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

Рішення виконавчого комітету №132 Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр  первинної медико-санітарної допомоги»   Пулинської селищної ради, затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Пулинської селищної ради, оголошення про початок формування конкурсної комісії

Дата оприлюднення: 7 червня 2021 року

Відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради від 27.05.2021 року № 107 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр  первинної медико-санітарної допомоги»   Пулинської селищної ради, затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’яПулинської селищної ради, оголошення про початок формування конкурсної комісії», селищна рада оголошує про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади  директора КНП « ЦПМСД» Пулинської селищної ради .

        Конкурснакомісія з проведення конкурсу на зайняття посади  директора КНП « ЦПМСД» Пулинської селищної ради формується у складі 6-9 чоловіквідповідно до вимогвизначених Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорониздоров’я, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 27.01.2017 р. № 1094 та рішеннявиконавчогокомітетувід 27.05.2021 року №107

      До складу конкурсноїкомісіївходять у рівнійкількості:

представники органу управління;

представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління - по одній особі від кожного громадського об’єднання.

   Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів.

    Пропозиції оформлені належним чином (протокол зборів трудового колективу, рішення повноважного органу щодо делегування представника) щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Пулинської селищної ради (12001, Житомирська область, Пулинський  район, смт Пулини, вул. Шевченка104) як органу управління, протягом 15 днів з моменту оприлюдненняоголошення (  по 21червнявключно  )

     Орган управління узагальнює пропозиції щодо кандидатур та приймає рішення про затвердження складу конкурсної комісії  не пізніше ніж через 20 днів після оприлюднення цього оголошення.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь