Пулинська громада

Житомирська область, Житомирський район

Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Пулинської селищної територіальної громади та додатки до нього

Дата: 19.07.2021 11:19
Кількість переглядів: 372

І. Загальні положення

 

1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та пункту 3 Положення про фінансовий відділ Пулинської селищної ради, затвердженого рішенням Пулинської селищної ради від 01 грудня 2020 року №26, і визначають основні положення про розрахунок орієнтовних граничних показників та складання пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

 

2. У  цих  Методичних рекомендаціях  терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах,  що регламентують бюджетний процес.

 

3. Орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади селищної територіальної громади на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади складаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за такими формами:

Орієнтовні граничні показники видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади головному розпоряднику бюджетних коштів на 20__ – 20__ роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

Пропозиція до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 20__ – 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 20__ – 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

 

4. Усі вартісні показники у документах, визначених цими  Методичними рекомендаціями, наводити у гривнях, з округленням до цілого числа.

 

5. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період.

 

6. У формах пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади доцільно зазначати такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом бюджету селищної територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування  бюджету селищної територіальної громади на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

 

7. У формах, визначених цими Методичними рекомендаціями, код та найменування рекомендується зазначати:

бюджету селищної територіальної громади – відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету);

доходів бюджету селищної територіальної громади – відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

видатків та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади – з відповідно до Економічної класифікацій видатків бюджету, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади, затверджених Мінфіном;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

IІ. Основні положення про складання пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади та розрахунок орієнтовних граничних показників

 

1. Процес формування пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до розробленої фінансовим відділом (далі – фінорган) інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

 

2. Пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади  формуються у такій послідовності:

 

1) фінорган відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади на прогнозні роки, аналізу виконання бюджету селищної територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів бюджету селищної територіальної громади, визначає обсяги фінансування бюджету селищної територіальної громади, повернення кредитів до бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

 

2) фінорган у межах загальних орієнтовних граничних показників, розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади та доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

 

3) головні розпорядники відповідно до доведеної фінорганом інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади та орієнтовних граничних показників, складають пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади та подають їх фіноргану у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

 

4) фінорган здійснює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної інструкції, за результатами якого керівник фіноргану приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

3. Орієнтовні граничні показники доводяться фінорганом до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності, зазначаються джерела їх надходжень);

надання кредитів із загального фонду.

 

ІІІ.   Складання, розгляд та аналіз пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади

 

1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади і подає її до фіноргану з використанням форм, затверджених цією Інструкцією.

2. Форми пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади доцільно заповнювати послідовно –  Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

 

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

 

3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади можуть бути:

стратегія розвитку відповідної території;

галузеві регіональні / місцеві програми;

річний звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис бюджету селищної територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз бюджету селищної територіальної громади, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

інша інформація, визначена фінорганом.

 

4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади, що формується у пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади, затвердженої Мінфіном.

 

5. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – то такі показники зазначаються окремим рядком.

 

6. Разом з пропозицією до прогнозу бюджету селищної територіальної громади головному розпоряднику рекомендується подавати необхідні для здійснення фінорганом аналізу пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади документи та матеріали, а  також детальну інформацію за формами, які в разі потреби щороку фінорган може доводити до головних розпорядників.

 

7. У разі передбачення у пропозиціях до прогнозу бюджету селищної територіальної громади, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, фінорган у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади надсилає обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінорганам за формою, наведеною у додатку 5 до цих Методичних рекомендацій, для врахування ними під час складання прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

 

8. Фінорган здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу бюджету селищної територіальної громади щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених фінорганом фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цими Методичними рекомендаціями.

 

9. Фінорган вживає заходи для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу бюджету селищної територіальної громади (шляхом проведення нарад, консультацій, робочих зустрічей тощо).

 

10. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, фінорган доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до прогнозу бюджету селищної територіальної громади у терміни, визначені фінорганом, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.

 

11. Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу бюджету селищної територіальної громади головних розпорядників, може бути основою для складання прогнозу бюджету селищної територіальної громади.

ІV.   Заповнення Форми ПП-1

 

1. Форма ПП-1 використовується з метою наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених фінорганом, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Доцільно щоб інформація, що наводиться у Формі ПП-1, повною мірою характеризувала діяльність головного розпорядника та охоплювала всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювала найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувала відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

 

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі можуть включатися окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не доцільно включати окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Рекомендується, щоб цілі державної політики:

відповідали пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовувалися на досягнення певного результату;

оцінювалися за допомогою показників досягнення цілей.

Доцільно, щоб цілі давали розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначали напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не бажано допускати під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики рекомендується визначати показники її досягнення.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Доцільно, щоб показники досягнення цілей виконавчих органів місцевих рад характеризували досягнення та зрушення, що відбулися на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Рекомендується, щоб показники досягнення цілей:

характеризували прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризували стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавали можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювали ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірялися та підтверджувалися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики рекомендується враховувати усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Не доцільно, щоб показники, визначені для однієї цілі державної політики, дублювалися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головному розпоряднику рекомендується  розробити методику їх розрахунку.

 

4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади;

у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 

5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та дорівнює сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього  цих  Методичних рекомендацій.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

 

6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом бюджету селищної територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом бюджету селищної територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади, від відповідних показників прогнозу бюджету селищної територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 доцільно надати пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади, від відповідних показників прогнозу бюджету селищної територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

V.   Заповнення Форми ПП-2

 

 1. Форма ПП-2 рекомендована для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

 

 1. Форму ПП-2 рекомендується заповнювати за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, узгоджується з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

 

 1. У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головному розпоряднику, який включає до пропозиції до прогнозу бюджету селищної територіальної громади показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 рекомендується навести інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

 

 1. Доцільно, щоб характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, мали зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мету, завдання та напрями бюджетної програми рекомендується визначати відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

 

 1. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

 1. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади та номер у системі головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади, код за ЄДРПОУ.

 

 1. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

 1. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 

 1. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду рекомендується зазначати з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головним розпорядникам рекомендується керуватися частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку пропонується зробити посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету рекомендується відображати зі знаком «-».

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це доцільно зазначити у підпункті 5.2 і навести:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

 

 1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків бюджету / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Доцільно, щоб показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 дорівнювали показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Доцільно, щоб показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 дорівнювали показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 рекомендується   відображати видатки за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів доцільно відображати дані показники за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

 

 1.  У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 

 1. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 

 1. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;

у графі 2 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проекту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень бюджету селищної територіальної громади у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

 

 

VІ.   Заповнення Форми ПП-3

 

1. Форма ПП-3 використовується для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 

2. Фінорган розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді.

 

3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади та номер у системі головного розпорядника коштів бюджету селищної територіальної громади, код за ЄДРПОУ.

 

5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального та спеціального фондів за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального та спеціального фондів, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету селищної територіальної громади / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету та Класифікації кредитування бюджету.

 

6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Доцільно, щоб показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 відповідали показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального та спеціального фондів буде враховано в граничному показнику видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, який визначається у прогнозі бюджету селищної територіальної громади відповідному головному розпоряднику.

https://rada.info/upload/users_files/04347172/b80fc727adcab05e4a78f2a5918bd1a4.doc

https://rada.info/upload/users_files/04347172/4171df9f105a3ea5da08f82acc00cf94.doc

https://rada.info/upload/users_files/04347172/065879ace053f52bb76e8253894e7584.doc

https://rada.info/upload/users_files/04347172/03af7abfeb0551d48b365a739a2e16e6.doc

https://rada.info/upload/users_files/04347172/ac54b58d60767334a2b60c8c779baecd.doc

Начальник фінансового відділу                                     Людмила САК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь